Production Planning and Control

การวางแผนและควบคุมการผลิต เป็นปัญหาที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน ซึ่งควรที่จะมีระบบอีอาร์พี มาช่วยแก้ไขปัญหา
ขบวนการเริ่มจาก

Scroll Up