Account Payable System

ระบบบัญชีเจ้าหนี้

     ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้ รองรับการทำงานตามรูปแบบบัญชีไทย  สามารถใช้งานได้ง่าย โดยที่เชื่อมโยงกับระบบงานซื้ออัตโนมัติ สามารถทำรายการเจ้าหนี้ยกมา เมื่อเริ่มระบบได้ แสดงรายการเจ้าหนี้คงค้างทั้งหมด มองเห็นกำหนดชำระ การจ่ายเงินมัดจำ เงินมัดจำคงเหลือ เช็คคงค้าง รวมไปถึง สามารถออกใบหักภาษี  ณ ที่จ่ายได้

คุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ
● สามารถจ่ายชำระหนี้และกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ในบิลเดียวกัน
● สามารถบันทึกยอดยกมาของเจ้าหนี้รายตัวได้
● รองรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ( Multicurrency) ทั้งระบบคือ
การบันทึกเจ้าหนี้ยกมา, ตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ, Pre-Payments และจ่ายชำระหนี้
● เมื่อกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน ระบบจะคำนวณแปลงค่าเป็นเงินบาท
ให้โดยอัติโนมัติ
● รองรับการจ่ายชำระหนี้แบบบางส่วน (Partial) หรือการจ่ายชำระเกินได้
● สามารถกำหนดช่วงการวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ได้
● สามารถดูกำหนดวันรับวางบิล, วันนัดจ่ายชำระจากใบรับ-วางบิล,
กำหนดวันจ่ายเงินจากปฏิทิน ซึ่งสามารถ Drill Down ไปดูข้อมูลต้นขั้วได้
● การแสดงรายงานต่างๆ เกี่ยวกับเจ้าหนี้
● มีรายงานใบกำกับภาษี / ใบส่งของค้างชำระ โดยสามารถเรียกดูแยกตามเจ้าหนี้,
วันที่ครบกำหนดจ่ายชำระ, วันที่เกินกำหนดจ่ายชำระ
● โปรแกรมมีระบบรองรับการเรียกดูรายงานของส่วนงานต่างๆ สำหรับเรียกดูรายงาน
ระบบงานเจ้าหนี้ มีรายงานที่เป็นมาตรฐานถูกต้องตามหลักกรมสรรพากร
● มีโปรแกรมจัดการเช็ค สร้างทะเบียนเช็ค และทำการบันทึกเช็คจ่ายโดยตรงได้
มีระบบการควบคุมเช็ค และพิมพ์เช็คจากระบบ*
● สามารถแสดงรายการเช็คจ่าย และสถานะได้ เช่น เช็ครอจ่าย,เช็คทีจ่ายออกไปแล้ว, เช็คผ่านบัญชี, เช็คคืน และ ยกเลิกเช็ค เป็นต้น

แสดงการบันทึกจ่าย

Optional : Account Payable

สมุดเช็ค (ทะเบียนเช็ค)

Scroll Up