Purchase System

ระบบงานซื้อ

ระบบงานซื้อ Purchase / Procurement สามารถจัดการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า , ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในองค์กร โดยเริ่มระบบได้ตั้งแต่การขอซื้อ (Purchase Request) เพื่อสำหรับควบคุมค่าใช้จ่ายตามหน่วยงาน การอนุมัติตามสิทธิ์ที่กำหนด และการตรวจสอบ Tracking เอกสารไปยังระบบ PO (Purchase Order) ระบบมีการบันทึกอัตโนมัติแยกตามผังบัญชีที่ระบุไว้ และคำนวณรายการสินค้าที่คงเหลือ เพื่อประเมินเบื้องต้นได้ว่าควรซื้อหรือไม่

  • ครอบคลุมการทำงาน ผ่านระบบการขอซื้อ (PR) และตรวจสอบสินค้าคงเหลือ ดูรายการประวัติราคา และผู้ขาย ในระบบได้ทันทีที่ทำรายการ
  • มีขั้นตอนการอนุมัติเอกสาร ตามการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานให้มีสิทธิ์อนุมัติ  เพื่อให้การทำงานคล่องตัว และตรวจสอบได้
  • สามารถแนบลายเซ็นในสิทธิ์อนุมัติเอกสาร เพื่อส่งออกเอกสารในรูปแบบของ PDF file ส่งเป็น Email ถึงผู้ขายได้อย่างรวดเร็ว
  • การรับสินค้า หรือการซื้อสินค้า สามารถทำได้ทั้งแบบอ้างอิง PO หรือ การซื้อแบบทันที และระบบจะเชื่อมโยงการบันทึก Stock Card แบบ Real Time
  • มีระบบการบันทึกการรับสินค้า ซึ่งสามารถบันทึกการรับแบบ partial ได้ และสามารถบันทึกกําหนดรับครั้งต่อไปได้
  • มีระบบการกำหนดการเลื่อนวันที่ส่งสินค้าหรือยกเลิก และสามารถระบุเหตุผลการเลื่อนกำหนดส่ง
หน้าจอแสดงรายการ PO ในระบบพร้อมสถานะ
  • สามารถทำใบลดหนี้ จากการลดราคาของเจ้าหนี้ได้ สามารถคืนสินค้าให้เจ้าหนี้ได้  สามารถทำใบเพิ่มหนี้ เช่น การเพิ่มหนี้เนื่องจากค่าขนส่ง เป็นต้น มีรายงานการซื้อ และรายงานวิเคราะห์การซื้อ
  • รองรับการทำงานในรูปแบบคนไทย เช่นกรณี ได้รับเอกสารใบส่งของชั่วคราว (ไม่ใช่ใบกำกับภาษี) ซึ่งจะทำการลงบันทึกภาษีซื้อไม่ถึงกำหนดให้อัตโนมัติ เมื่อทำการรับสินค้า และมีฟังก์ชั่นการกลับรายการ เพื่อปรับปรุงเมื่อได้รับเอกสารใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว
  • เชื่อมโยงการทำงานกับส่วนบัญชีเจ้าหนี้ เช่น ลดหนี้ซื้อลดราคา ลดหนี้ซื้อ คืนสินค้า โดยทำการกลับรายการทางบัญชีให้อัตโนมัติ ตามที่กำหนดไว้
  • รองรับการซื้อสินค้าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multicurrency) ทั้งระบบ ตั้งแต่การทำใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ซื้อเงินเชื่อ, ซื้อเงินสด, จ่ายเงินมัดจำ, ลดหนี้ , เพิ่มหนี้

Optional : Purchase System

เพิ่มต้นทุนสินค้าจากการผลิต

Scroll Up