Account Receivable System

ระบบบัญชีลูกหนี้     

เป็นระบบบริหารงานลูกหนี้ ตั้งแต่การตั้งลูกหนี้ยกมา , การรับเงินจากการชำระหนี้, การรับเงินกรณีอื่นๆ, การรับเงินมัดจำ,
การทำใบวางบิล ซึ่งระบบสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชี, ระบบเช็คและเงินสดให้โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดการทำงาน และสามารถตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ให้ด้วย

นอกจากนี้ระบบยังมีสามารถอีกหลายๆ ประการ อาทิเช่น 

● สามารถบันทึกลูกหนี้อื่น ๆ ได้ (นอกจากลูกหนี้การค้า) ได้
● สามารถเรียกดูรายงานใบกำกับภาษี / ใบส่งของที่ถึงกำหนดวางบิลได้
● สามารถดูปฎิทินรับชำระหนี้, ลูกหนี้ค้างชำระ, นัดชำระจากใบวางบิล, กำหนดวันวางบิล,
กำหนดวันเก็บเงิน
● สามารถเรียกดูรายงานใบส่งของที่วางบิลหรือยังไม่ได้วางบิล
● สามารถดูรายการรับชำระหนี้ , ลูกหนี้ค้างชำระจากปฏิทิน ซึ่งสามารถ Drill Down
ไปดูข้อมูลต้นขั้วได้
● สามารถเรียกดูรายงานนัดหมายการติดตามหนี้ได้
● สามารถรับชำระหนี้แบบบางส่วนได้ (Partial)
● รองรับการรับชำระหนี้ และการรับเงินมัดจำด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
● สามารถรับชำระหนี้โดยอ้างอิงเอกสารจากรายการลูกหนี้การค้า หรือใบวางบิล
● สามารถรับชำระหนี้ได้ทั้งเงินสด , เช็ค, เงินโอน, เงินมัดจำ ได้ในเอกสารใบเดียวกัน
● สามารถดูยอดการรับชำระหนี้ด้วยเช็ค
● สามารถเรียกดูรายละเอียดหนี้ค้างชำระ, เช็ครอตัด
● สามารถเรียกดูประวัติลูกค้ารายตัวได้ตลอดเวลา
● สามารถวิเคราะห์อายุหนี้ ( Aging Analysis)
● สามารถเรียกดูรายการย้อนหลังของการ์ดลูกหนี้ ใบแจ้งยอดบัญชีได้
● มีเมนูสำหรับการบันทึกติดตามหนี้ และกำหนดวันติดตามครั้งต่อไป

แสดงรายการลูกหนี้
Scroll Up