Modules

ERP Modules

หลักการทำงานของระบบคือ การจัดกระบวนการของธุรกิจ และข้อมูลต่างๆ ในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีระบบ ราบรื่น และตรวจสอบได้ สามารถใช้งานร่วมกันในฟังก์ชั่นต่างๆ ด้วยการกำหนดสิทธิ์การใข้งานตามแต่ละผู้ใช้ การเชื่อมโยงการทำงานข้อมูลเป็นศูนย์รวมเดียวกัน ช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และลดขั้นตอนในการทำงานได้เป็นอย่างดี

ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติมของ Modules ต่างๆ ได้ ดังนี้
Scroll Up