แจ้ง Update Patch และบำรุงรักษาระบบ

ทางบริษัท เอ็มพลัส เทคโนโลยี จำกัด มีการปรับปรุงระบบ และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานเพิ่มเติมให้กับ WorkPlus+ อยู่เสมอ ซึ่งอาจมีรอบการ Maintenance ระบบเป็นช่วงเวลา กรณีนี้อาจทำให้ส่งผลไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ชั่วคราว โดยทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

Date : 15 May 2024

AP : งานเจ้าหนี้

แสดงข้อมูลบัญชีปลายทาง หลังจากทำจ่ายชำระหนี้ ให้สามารถรีเช็คความถูกต้องของบัญชีปลายทางหลังกด Paid

Date : 11 Apr 2024

Purchase : ระบบซื้อ

ปรับเงื่อนไขการอนุมัติเอกสาร PR,PO โดยหากผู้อนุมัติเลือก N:ไม่อนุมัติ

ระบบจะให้ระบุเหตุผลการไม่อนุมัติ ก่อนกด Submit เพื่อจะได้เก็บ log

Date : 22 Mar 2024

AR : งานลูกหนี้

ใบแจ้งหนี้ (RI) โดยมีการกำหนด Config หากใบแจ้งหนี้ (RI) ดังกล่าวเกินกำหนดชำระแล้ว 30 วัน โปรแกรมจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ เพื่อให้ผู้ใช้งานพิจารณา แก้ไขวันที่กำหนดชำระหนี้ใหม่ หรือหากชำระแล้วให้เปลี่ยนสถานะเอกสารเป็น Y

Date : 20 Mar 2024

Project Management

ทางเอ็มพลัสฯ จะดำเนินการ Update Patch การแสดงผลของงานโครงการ โดยเพิ่ม Column

 1. งบประมาณโปรเจค
 2. มูลค่า PR
 3. มูลค่า PO

Date : 12 Mar 2024

เพิ่มกราฟแสดงผลข้อมูลเปรียบเทียบ

Sale : ระบบขาย

 1. Monthly Sale เปรียบเทียบยอดขายปีที่แล้ว กับปัจจุบัน ของแต่ละเดือน
 2. Top Customer ที่มียอดขายตามลำดับ
 3. กลุ่มสินค้าขายดี
 4. สินค้าขายดี

Purchase : ระบบซื้อ

 1. Monthly Buy เปรียบเทียบยอดซื้อปีที่แล้ว กับปัจจุบัน ของแต่ละเดือน
 2. Top Customer ที่มียอดขายตามลำดับ
 3. กลุ่มสินค้าซื้อเยอะ
 4. สินค้าซื้อ

AR : งานลูกหนี้

 1. ลูกหนี้คงเหลือ

AP : งานเจ้าหนี้

 1. เจ้าหนี้คงเหลือ

Automotive Service

แสดงเฉพาะโมดูล Sale

 1. Monthly Sale เปรียบเทียบยอดขายปีที่แล้ว กับปัจจุบัน ของแต่ละเดือน
 2. Top Customer ที่มียอดขายตามลำดับ
 3. กลุ่มสินค้าขายดี
 4. สินค้าขายดี

GL : บัญชีแยกประเภท

 1. งบกำไนขาดทุน เทียบไตรมาส เทียบรายปี

Date : 28 Feb 2024

Location Management

โปรแกรมรอจัดเก็บสินค้า ปรับปรุงให้กรณีจัดเก็บสินค้า และพบว่าสินค้าเหลือ 0 ชิ้นในที่เก็บเก่า ระบบจะแสดงที่เก็บเดิมล่าสุดให้ ที่เก็บจะเป็นสีแดง เพื่อให้ผู้จัดเก็บสินค้าทราบ และวิเคราะห์การจัดเก็บสินค้าในที่เก็บเก่าได้

Date : 10 Jan 2024

Sale : ระบบขาย

แจ้ง update การค้นหาประวัติการขาย (การเสนอราคา QO, การสั่งขาย DO, บิลขาย IV) จากโปรแกรม

 1. ใบเสนอราคา
 2. ใบสั่งขาย/จองสินค้า
 3. บิลขาย

Inventory : ระบบงานคลัง

โปรแกรมปรับปรุงมูลค่าสินค้า
เพิ่มเติมในส่วนการเช็คคงเหลือสินค้า หากสินค้าไม่คงเหลือ 0 จะไม่แสดงปุ่มให้ adjust ได้
สินค้าต้องคงเหลือ 0 เท่านั้นจึงสามารถ adjust ได้

Date : 12 Dec 2023

WMS Interface

สามารถเลือกที่เก็บ แล้วเลือกรหัสสินค้า (barcode) ได้โดยที่รหัสที่เก็บยังคงแสดงอยู่

Date : 21 Jul 2023

Sale : ระบบขาย

ปรับปรุงวิธีการคำนวณ stock คงเหลือ ที่โปรแกรมบิลขาย โดยมีผลกับการแก้ไขบิลขายย้อนหลัง เพื่อป้องกันปัญหา Stock สินค้าติดลบ ซึ่งการคำนวณสต็อกคงเหลือรูปแบบใหม่ ดังตัวอย่างนี้

 • วันที่ปัจจุบัน 12/7/2023 วันที่ขายล่าสุด 13/7/2023 *ซึ่งเป็นการออกบิลขายล่วงหน้า
 • ดังนั้นหากมีการทำบิลขายวันที่ 11/7/2023 (ออกบิลย้อนหลัง) จะมองเห็นสินค้าคงเหลือดังนี้
 • จำนวนรับเข้า = จำนวนสินค้าที่มีการรับเข้าถึงวันที่ 11/7/2023
 • จำนวนเบิกออก = จำนวนเบิกออกทั้งหมดถึงวันที่ขายล่าสุด รวมบิลขายล่วงหน้าด้วย

Date : 19 Jul 2023

Purchase : ระบบซื้อ

 • หน้าโปรแกรมรายการใบขอซื้อ เพื่อให้แสดงข้อมูลสถานะ และการดึงไปทำ New PO ให้กดง่ายขึ้น

Date : 22 Jun 2023

Automotive Service

 • หน้าบิลขาย สามารถคลิกหน่วยละเพื่อแก้ไขราคาได้

Date : 16 Jun 2023

AR : งานลูกหนี้

 • โปรแกรมรับเงินมัดจำ (DP) ปรับปรุงให้สามารถเลือกได้ว่าเป็นใบกำกับภาษีหรือไม่ เพื่อแก้ไขและตรวจสอบภาษีขาย เคส Vat 0 จากรายงานภาษีขายได้

Date : 8 Jun 2023

System Info 

 • Update การ Reset Password โดย Group : Admin เป็นผู้ Reset ให้กับผู้ใช้งานอื่นๆ โดยการเข้าใช้งานด้วยรหัส Reset ครั้งแรก ระบบจับังคับให้ผู้ใช้งานเปลี่ยน Password ใหม่ด้วยตนเองอีกครั้ง

Date : 29 May 2023

Sale : ระบบขาย

 • update program ระบบงานขาย > รายการสินค้าค้างส่ง โดยเพิ่มการแสดงสถานะ การคำนวณ MRP

Date : 4 Apr 2023

Sale : ระบบขาย

โปรแกรม ใบจอง lot SX เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานในการออกใบกำกับภาษี IV
ในส่วนของหน้าจอโปรแกรม 3 จุด
1. ปุ่ม New ที่มองชัดเจนขึ้น
2. สถานะสี ว่าเอกสารแต่ละสถานะเหลือเท่าไหร่
3. หาก stock น้อยกว่าจำนวน จะแสดงสีแดง ในรายการ

Date : 2 Feb 2023

Location Management

โปรแกรม สินค้ารอหยิบ
Update เพิ่มเติมในกรณี ต้องการหยิบสินค้าพร้อมกันหลายเอกสาร ซึ่งจะสามารถเลือกเอกสารที่จะหยิบมากกว่า 1 เอกสาร แต่ ไม่เกิน 4 เอกสาร เพื่อให้ผู้หยิบสินค้า ในโกดังทำงานง่ายและสะดวกขึ้นในการเดินหยิบสินค้า
จะรวมสินค้ารหัสเดียวกันไว้ให้ ในรายการ

System Info

 1. สามารถกำหนดจำนวนวันเปลี่ยน Change PWD ทุก 15,30,60,90 วัน เป็นแบบ Dropdown list ให้เลือก
 2. กำหนดเวลา Time Out ทุก 10,20,60นาที และ 10 ชม. เป็นแบบ Dropdown list ให้เลือก

Change Password

แจ้งจำนวนวันนับถอยหลังการเปลี่ยน Pass นโยบายรหัสผ่าน

 1. รหัสต้องมีตัวอักษรอย่าง 1 ตัวอักษร
 2. ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัวอักษร
 3. จำนวนรวมกันไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร

Date : 4 Jul 2022

Sale : ระบบขาย

เพิ่มข้อความแสดงราคาขาย
– ใบเสนอราคา จะมีแสดงข้อความว่าดึงราคา Last sale Price หรือ STD Price
– บิลขาย จะมีแสดงข้อความว่าดึงราคา Last sale Price หรือ STD Price

Date : 20 Jun 2022

Sale : ระบบขาย

 • เพิ่มฟังก์ชั่น เช็คการขายต่ำกว่าทุน ที่โปรแกรมบิลขายหากผู้ใช้งานมีการบันทึกรายการสินค้าขายต่ำกว่าราคาซื้อ จะมีการแจ้งเตือนข้อความให้ผู้บันทึกขายทราบ เพื่อพิจารณาในการขาย โดยยังสามารถทำการบันทึกรายการขายนั้นตามได้ปกติ

Automotive Service

 • เพิ่มฟังก์ชั่นเสริม ในโปรแกรมใบแจ้งซ่อมให้สามารถอ้างอิงใบเสนอราคาได้

Date : 11 Feb 2022

Start System

 • เพิ่มฟังก์ชั่นเปลี่ยนพนักงานขาย
  ใช้ปรับปรุงข้อมูลกรณีพนักงานขายท่านเก่าลาออก และต้องการให้พนักงานขายท่านใหม่ดูแลลูกค้าทั้งหมดแทน โดยระบบจะทำการปรับข้อมูลพนักงานขายที่ผูกกับทุกรหัสลูกค้าให้อัตโนมัติ เมื่อกำหนดค่าใหม่ โดยต้องทำการกำหนดสิทธิ์อีกครั้ง

Date : 22 Dec 2021

Location Management

 • โปรแกรม สินค้ารอหยิบ Update เพิ่มเติมในกรณี ต้องการหยิบสินค้าพร้อมกันหลายเอกสาร ซึ่งจะสามารถเลือกเอกสารที่จะหยิบมากกว่า 1 เอกสาร แต่ ไม่เกิน 4 เอกสาร เพื่อให้ผู้หยิบสินค้า ในโกดังทำงานง่ายและสะดวกขึ้นในการเดินหยิบสินค้าจะรวมสินค้ารหัสเดียวกันไว้ให้ ในรายการ

Date : 10 Nov 2021

Sale : ระบบขาย

 • ปรับปรุงการดึงข้อมูล Fax จากการ Reset ค่าที่ปุ่ม More เพื่อแสดงที่ฟอร์มบิลขาย

Date : 9 Nov 2021

Inventory : ระบบงานคลัง

 • ปรับปรุงโปรแกรม คำนวณ Stock FIFO R2 เพิ่มประสิทธิภาพการ Matching รายการสินค้ารับเข้า-จ่ายออก กรณีที่ในรอบบัญชีมีจำนวนสินค้าคงเหลือ = 0 ระบบจะ Reset มูลค่าคงเหลือเป็น 0

Date : 19 Aug 2021

Sale : ระบบขาย

 • เพิ่มรายงานพยากรณ์ยอดขาย (Sales forecast)

Date : 25 July 2021

Inventory : ระบบงานคลัง

 • เพิ่มการคำนวณการตัด Lot สินค้า หากมีการโอนหรือเบิกสินค้าชนิดที่เป็นสินค้าคุม Lot ระบบจะคำนวณ Lot ตัวสุดท้ายให้อัตโนมัติ

Date : 17 Nov 2020

Purchase : ระบบซื้อ

 • เพิ่มฟังก์ชั่นการอนุมัติใบสั่งซื้อ (PO) เพิ่ม Tab โปรแกรม 2 ส่วน คือ 1.ตรวจสอบราคา และ 2.หมายเหตุ

Sale : ระบบขาย

 • เพิ่มฟังก์ชั่นการอนุมัติใบสั่งขาย (SO) เพิ่ม Tab โปรแกรม 2 ส่วน คือ 1.ตรวจสอบราคา และ 2.หมายเหตุ

Date : 15 Nov 2020

AP : งานลูกหนี้

 • เพิ่มส่วน Dropdown List ระบุรับ-จ่ายชำระหนี้ ตามหน่วยงาน

Date : 10 Nov 2020

System Update – เพิ่มระบบล็อกงวด ที่หน้าโปรแกรมบันทึกบัญชี ของเอกสารที่ลงบัญชีอัตโนมัติ

System Update – เพิ่มฟังก์ชั่นในการเลื่อนกำหนดส่งเป็นปุ่มบันทึกกำหนด 1 วัน, 3 วัน , 7 วัน, 14 วัน, 28 วัน

Date : 3 Nov 2020

System Update – เพิ่ม Log การอนุมัติใบสั่งขายเกินวงเงิน

Date : 19 Nov 2019

System Update – เพิ่มระบบลืมรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งาน

Date : 29 Oct 2019

AP : งานเจ้าหนี้

 • ปรับปรุงการจ่ายเงินมัดจำ DPX ที่มีเศษสตางค์เกิดขึ้น ในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) ให้สามารถแก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่มได้
  ตย. เช่น จ่ายมัดจำ 91121.50 ระบบคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็น 6378.51 สามารถแก้ไข เป็น 6378.50 ได้ = มูลค่ารวมเงินเป็น 97500.00
 • ของเดิมต้องเลือกเล่มสมุดใหม่ทุกครั้ง ปรับปรุงใหม่ให้จำค่าเล่มสมุดล่าสุดที่เคยบันทึก และผู้ใช้งานสามารถเลือกเล่มใหม่ได้ มีหน้าโปรแกรมที่ทำการปรับปรุง ดังต่อไปนี้
  – ใบจ่ายเงิน (PV)
  – ใบจ่ายเงินมัดจำ (DPX)
  – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (PVO)

AP : งานลูกหนี้

 • ปรับปรุงการจ่ายเงินมัดจำ DP ที่มีเศษสตางค์เกิดขึ้น ในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) ให้สามารถแก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่มได้
  ตย. เช่น จ่ายมัดจำ 91121.50 ระบบคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็น 6378.51 สามารถแก้ไข เป็น 6378.50 ได้ = มูลค่ารวมเงินเป็น 97500.00
 • ของเดิมต้องเลือกเล่มสมุดใหม่ทุกครั้ง ปรับปรุงใหม่ให้จำค่าเล่มสมุดล่าสุดที่เคยบันทึก และผู้ใช้งานสามารถเลือกเล่มใหม่ได้ มีหน้าโปรแกรมที่ทำการปรับปรุง ดังต่อไปนี้
  – ใบจ่ายเงิน (PV)
  – ใบจ่ายเงินมัดจำ (DPX)
  – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (PVO)

GL : บัญชีแยกประเภท

 • ของเดิมต้องเลือกเล่มสมุดใหม่ทุกครั้ง ปรับปรุงใหม่ให้จำค่าเล่มสมุดล่าสุดที่เคยบันทึกและผู้ใช้งานสามารถเลือกเล่มใหม่ได้มีหน้าโปรแกรมที่ทำการปรับปรุง
  ดังต่อไปนี้
  – บันทึกบัญชี (JV)

Date : 17 Oct 2019

Sale System – ปรับปรุงการคำนวณรายการสินค้าค้างส่ง และการอนุมัติการขายเกินวงเงิน

 • S1.1 Sale Order Outstanding
 • S1.2 Sale Approve Over Credit Limited
Scroll Up