Inventory Control

ระบบบริหารสินค้าคงคลัง

 ระบบบริหารสินค้าคงคลังของ WorkPlus+ นั้น ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ได้เร็วของผู้ใช้งาน ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก ทุกฟังก์ชั่นการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ระบบทั่วไปควรมี และยังมีส่วนงานอื่นๆ ที่เป็นโปรแกรมเสริมรองรับการทำงานที่ต่างรูปแบบไป สำหรับบางธุรกิจอีกด้วย ระบบสินค้าคงคลังจะทำงานเชื่อมต่อกับระบบงานซื้อ ระบบงานขาย แบบอัตโนมัติ สามารถสอบทานความถูกต้องของข้อมูลและกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

มีระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน เช่น ป้องกันเรื่องการมองเห็นต้นทุน กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้รายบุคคล การมีสิทธิ์ว่าเห็นคลังใดบ้าง และสามารถทำรายการต่างๆ ได้ระดบใด

สามารถสร้างคลังสินค้าได้ไม่จำกัด (Multi-warehouse) โดยตั้งค่าจากระบบ Start System

ระบบค้นหาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว เพียงคำบางคำของชื่อสินค้า หรือค้นหาตามรหัส แยกตามคลัง หรือทั้งหมดได้

สามารถเรียนรู้ระบบได้ง่าย ด้วยการทำงานผ่านหน้าจอเดียว ทั้ง รับสินค้า โอนสินค้า จ่ายสินค้า

ตรวจสอบรายการสินค้าค้างรับ เพื่อเตรียมทำการรับสินค้าจากใบสั่งซื้อ (PO) พร้อมออกเอกสารใบรับสินค้าได้

รองรับระบบการรับจ่าย สินค้า แบบคุม LOT และได้จนถึงระดับ Serial

รองรับระบบบาร์โค้ด (Barcode ) มีระบบสร้างรหัสบาร์โค้ดให้อัตโนมัติเมื่อทำการรับเข้าสินค้าและโอนสินค้าไปยังสาขา

เรียกดูการ์ดสินค้าได้ตลอดเวลา พร้อมเลือกดูรายการตามแต่ละคลัง หรือแต่ละรหัสสินค้า ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหน้าจอการทำงาน

มีโปรแกรมช่วยคำนวณรายการสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ โดยสามารถกำหนด minimum stock ได้ตามแต่ละรายการสินค้า พร้อมเชื่อมโยงไปทำรายการใบขอซื้อ (Purchase Request) ผ่านระบบได้

การตรวจนับสินค้า การคำนวณสินค้าคงเหลือต้นงวดปลายงวด ทำได้รวดเร็ว และถูกต้องตามหลักการทางบัญชี สามารถตรวจสอบต้นทุนที่ใช้ไปและคงเหลือในระบบทุกๆ สิ้นเดือน และทำการโอนเข้าบัญชีแยกประเภทได้อัตโนมัติ

รองรับการคิคต้นทุนแบบ FIFO หรือ Average

Optional : Inventory Control System

บันทึกใบขอเบิกสินค้า พร้อมเอกสารใบขอเบิกได้ และ Copy ข้อมูลใบขอเบิกจากระบบไปอีกโปรแกรมเพื่อทำการตัด Stock เป็นการจ่ายสินค้าออกได้


โปรแกรมแยกสินค้าชุด ใช้แยกสินค้าออกเป็นรายการย่อยตาม BOM โดยระบบจะสร้างใบเบิกสินค้าและใบรับสินค้าชุด ให้โดยอัตโนมัติ


โปรแกรมประกอบสินค้าชุด ใช้ประกอบสินค้าชุดตามสูตร BOM จะสร้างใบรับสินค้าและใบเบิกสินค้าชุดให้  โดยระบบสามารถคำนวณต้นทุนต่อชิ้นให้อัตมัติ


โปรแกรม ยืม/คืนยืมสินค้า ใช้กรณีติดตามลูกค้าหรือส่วนแผนกอื่นๆ ที่มีการยืมสินค้าออกไป มีกำหนดว่าจะให้ยืมไปได้กี่วัน และสินค้ามีการคืนครบหรือไม่


โปรแกรมโอนย้ายสินค้าผ่าน QC ใช้เป็นเสมือนคลังที่ทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนโอนนำเข้าคลังจริงเพื่อใช้ในการผลิตหรือพร้อมขาย

โปรแกรม Double Check ใช้ในกรณีที่มีการออก Invoice หรือการเบิกสินค้าออกจากคลัง ให้มั่นใจว่ามีการหยิบสินค้าออกมาได้อย่างถูกต้อง


ระบบบริหารที่เก็บ Location Management เป็นระบบที่ช่วยในการจัดวางสินค้าในคลัง และช่วยค้นหาสินค้าที่ต้องการเบิกได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้งานร่วมกับ Tablet และ Barcoded Scanner ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Location Management

Scroll Up