Production Planning and Control

การวางแผนและควบคุมการผลิต เป็นปัญหาที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน ซึ่งควรที่จะมีระบบอีอาร์พี มาช่วยแก้ไขปัญหา
ขบวนการเริ่มจาก

 • ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ปัญหาคือ สินค้ามีในสต็อกหรือไม่ หากมี ก็สามารถออก invoice ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้
 • สินค้าไม่มี ก็ต้องสั่งผลิต หรือสั่งซื้อสินค้า
 • หากเป็นสินค้าที่ต้องผลิต ดังนั้นจึงต้องออกใบสั่งผลิต ระบบอีอาร์พี ก็คำนวณวัตถุดิบที่ต้องใช้
 • ระบบอีอาร์พี จะมีระบบวิเคราะห์ หาวัตถุดิบที่ต้องการว่าขาดอะไร จำนวนเท่าไร และวันที่ต้องการใช้ แล้วจึงทำการสั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ทางจัดซื้อทำการจัดซื้อวัตถุดิบ ให้ผู้ขาย ตรงจุดนี้จะมีขบวนการอนุมัติเข้ามาเกี่ยวข้อง
 • ผู้ขายส่งวัตถุดิบ เข้าคลัง ตรงนี้ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ สินค้าคงคลัง, เจ้าหนี้, ภาษีซื้อ และลงบัญชีแยกประเภท
 • เมื่อมีวัตถุดิบครบ ทางฝ่ายผลิต จึงจะเริ่มทำการผลิตสินค้า การเบิกวัตถุดิบก็ต้องเบิกตาม ใบสั่งผลิต ไม่ควรเบิกเกิน
 • เมื่อฝ่ายผลิต ผลิตสินค้าเสร็จก็จะนำสินค้าเข้าคลัง ส่วนนี้ก็จะเป็น Finish Goods
 • เมื่อมีสินค้าพร้อมขาย ทางฝ่ายคลังก็จะนำใบสั่งขายมาบันทึกตัดสต็อก เพื่อออก invoice และส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ณ จุดนี้ก็จะเกิด การตัดสต็อก, ภาษีขาย, ลูกหนี้ และการบันทึกบัญชี

นี่คือวงจรปกติในการขายสินค้าที่ต้องมีการผลิตด้วย แล้วปัญหาในการผลิตมาจากไหนในฝ่ายผลิตต้องมีการวางแผนผลิต ซึ่งมีปัจจัยที่ต้องทราบคือ

 1. ต้องการผลิตสินค้าอะไร What
 2. ต้องการสินค้าจำนวนเท่าไร Quantity
 3. ต้องผลิตให้เสร็จเมื่อไร When

การที่จะได้ข้อมูลดังกล่าวมาได้ 2 วิธีหลักคือ

 1. มาจากการ forecast  เป็นการประมาณการว่าจะขายสินค้าอะไรจำนวนเท่าไร ส่วนนี้สามารถรับข้อมูลจาก excel ได้ (Option)
 2. มาจากใบสั่งขาย เป็นการวางแผนตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

การวางแผนการผลิตต้องสามารถรองรับวิธีการวิเคราะห์ทั้งสองแบบ โดยผลที่ได้คือรายงานสินค้าที่ต้องผลิตคืออะไร จำนวนเท่าไร และวันที่ต้องการ แล้วจึงนำไปเปิดใบสั่งผลิตเพื่อคำนวณหาวัตถุดิบที่ต้องการใช้ เพื่อวางแผนการจัดซื้อ

สิ่งที่ได้จากการวางแผน

 • แผนการผลิตประจำสัปดาห์ ของแต่ละ resource
 • สามารถเปลี่ยนแผนการผลิตใหม่ได้ แล้วคำนวณว่าจะเสร็จใหม่
 • คำนวณทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตได้ และ resource capacity เพื่อที่จะได้จัดเตรียม resource ให้เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องทำ

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • รายการวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต (Bill of Material BOM)
 • ขั้นตอนขบวนการผลิต ว่าใช้ Resource อะไร, เวลาที่ใช้ในการผลิต Routing
 • ทรัพยากรการผลิต Resource

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถจัดทำแผนการผลิตและแผนการสั่งซื้อให้มีประสิทธิภาพ
 • ลดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
 • สามารถแจ้งกำหนดเสร็จของสินค้าที่ผลิตให้มีความถูกต้อง
 • สามารถบริหารทรัพยากรการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

administrator

Scroll Up