Our Solutions

WorkPlus+ ERP มีทางเลือกให้กับผู้ประกอบการหรือลูกค้าผู้สนใจใช้งาน Solutions ต่างๆ ตามแนวทางที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ หรือสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มใช้งานบางระบบงาน เช่น อาจมีความต้องการใช้งานระบบเพื่อควบคุมหรือบริหารงานด้านคลังสินค้าเท่านั้น ระบบ WorkPlus+ ครอบคลุมฟังก์ชั่นการทำงานของ ERP ตามมาตรฐาน และ Options ต่างๆ ที่ช่วยเสริมให้การทำงานระบบงานหลักมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ทางเลือกของระบบ WorkPlus+ ERP มีดังนี้
  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Material Requirement Planning (MRP)
  • Distribution (Sales,Purchase,Financial)
  • Automotive Service Management (AMS)
  • WorkPlus+ on Cloud
 
Enterprise Resource Planning (ERP)
เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้กระบวนการทำงานแต่ละส่วนเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้ดอย่างทันท่วงที ตั้งแต่กระบวนการซื้อ, ขาย, คลังสินค้า, บัญชีการเงิน โดยมีระบบการอนุมัติเอกสาร เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบการทำงานที่ถูกต้อง ข้อมูลต่างๆ จะเข้าสู่ศูนย์กลางได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัยและเป็นระบบมากขึ้น เหมาะกับธุรกิจตั้งแต่ขนาดกลางขึ้นไป (Medium-Sized to Enterprice)
Material Requirement Planning (MRP)
เป็นระบบการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ มีความถูกต้องในการคำนวณหาวัตถุดิบที่เหมาะสมทันเวลา ซึ่งระบบจะสัมพันธ์กับสินค้าในคลัง เพื่อใช้ในการวางแผนความเพียงพอในการสั่งผลิต ครอบคลุมการผลิตในรูปแบบทั้ง Make to Order และ Make to Stock  และยังสามารถต่อยอดถึงการบริหารควบคุมงานผลิต การจัดตารางการผลิต การคิดต้นทุน การสร้างสูตร BOM (Bill of Material) ได้ไม่จำกัด ตอบโจทย์การทำงานให้กับโรงงานผลิตทั่วไปสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Distribution (Sale,Purchase,Financial)
เหมาะสำหรับธุรกิจประเภทซื้อมา ขายไป ที่ไม่มีการผลิตสินค้า เช่น ธุรกิจร้านค้าทั่วไป หรือ ธุรกิจ SMEs (Small-Medium Enterprises)  โดยระบบสามารถ ออกใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบวางบิล เชื่อมโยงระบบ Stock การบริหารงานควบคุมสินค้าคงคลัง รวมไปถึงกาจัดส่งสินค้า และการบันทึกบัญชี ซึ่งระบบ มีรายงานต่างๆ รองรับการเรียกดูข้อมูลต่างๆได้มากมาย 
Automotive Service Management (AMS)
เป็นระบบบริหารงานสำหรับศูนย์บริการรถยนต์ ครบวงจรด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ ตั้งแต่ การนัดหมายลูกค้า, การรับแจ้งซ่อม,  การเบิกอะไหล่, ติดตามผลการซ่อม, ควบคุมการซ่อม การขายและการจัดซื้ออะไหล่, ควบคุมคลังอะไหล่, และเชื่อมโยงกับระบบงานบันทึกบัญชีได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะมีกี่สาขา กี่ศูนย์บริการ ก็สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบเดียวกันแบบเรียลไทม์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ Automotive Service)

WorkPlus+ on Cloud
เป็นบริการรูปแบบใหม่ สำหรับ SME ที่ต้องการใช้งานโปรแกรม ERP ที่ได้มาตรฐาน แต่มีจำนวนผู้ใช้ไม่มาก และใช้งานเพียงบางระบบงานเท่านั้น ทางบริษัท จึงมีพัฒนา ERP on Cloud เพื่อตอบสนองต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Workplus+ ERP on Cloud
หรือทดลองใช้งานโปรแกรมฟรีได้ที่ Workplus+ Cloud
Scroll Up