นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

และข้อตกลงให้เก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผยข้อมูลเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้า และหรือผู้ใช้บริการ

    บริษัท เอ็มพลัส เทคโนโลยี จำกัด ให้ความเชื่อมั่นแก่ท่านว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่าน เป็นข้อมูลที่ทางบริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทรับประกันจะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด และข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนลูกค้านิติบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผย, จัดเก็บรักษา รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่านเป็นต้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผย, ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูล

กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ อย่างละเอียด ทั้งนี้ เมื่อท่านสมัคร และตกลงใช้บริการของบริษัท ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบกระบวนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับบริการของบริษัทฯ เท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับแอปพลิเคชัน และ บริการ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการ ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก และบริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุม     ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลงและศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการใช้แอปพลิเคชัน บริการ หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก 

ทางบริษัทฯ อาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยน แปลง ด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยนโยบายนั้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้ เมื่อ บริษัทฯ ได้ประกาศและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

1.ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลในการให้บริการ
ระหว่างการทำธุรกรรมและให้บริการระหว่างกัน บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องขอให้ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ บริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการกับท่าน ซึ่งรวมถึง เพื่อการส่งสินค้า บริการ และ/หรือ ติดต่อสื่อสารกับท่าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้การขอข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความ จำเป็น สำหรับการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการส่งหนังสือบอกกล่าว การให้บริการ และ/ หรือการจัดส่งสินค้า การบริหารความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้า การนำเสนอสินค้าใหม่หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกระบวนการในการวางแผนในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต ซึ่งอาจรวมถึงกิจกรรมส่งเสริม การขายของบริษัทในเครือ และพันธมิตรของบริษัท

 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่าน อาทิ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ
 2. ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล
 3. ข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการจากบริษัท เช่น สถานะของสินค้า และ/หรือบริการที่ท่านได้ซื้อ หรือ สมัครใช้บริการจากบริษัท ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน ประวัติการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการ ดำเนินการผ่าน ระบบหรือเว็บไซต์ของบริษัท
 4. ความสนใจและความต้องการของท่าน ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถปรับการนำเสนอสินค้า และ/หรือบริการได้ เหมาะสมกับท่านมากที่สุด
 5. ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขรหัสสินค้า (Product Serial Numbers) หมายเลขระบุ ตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) การตั้งค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้เชื่อม ต่อกับระบบของบริษัท และอาจรวมถึงการใช้ Cookies ต่างๆ เพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้านของท่าน
 6. ข้อมูลการให้บริการหลักการขายหรือการสนับสนุนต่างๆ อันได้แก่ ข้อมูลที่ท่านอาจให้เพิ่มเติมจากการติดต่อ มาที่ฝ่ายสนับสนุนของบริษัท เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการ ซึ่งอาจรวมถึง การเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมอื่นๆ
 7. ข้อมูลอื่นที่ท่านอาจให้ เกี่ยวกับลักษณะการทำการตลาดที่ท่านต้องการ หรือข้อมูลที่ท่านให้เพื่อการเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ลักษณะใดๆ กับ บริษัท

2.รูปแบบการประมวลผลข้อมูล
บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อ:

 1. ท่านติดต่อกับบริษัท (เช่น เมื่อท่านติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล ขอใบเสนอราคา ด้วยวิธีการส่งจดหมาย การ ประชุมแบบพบหน้า ทางหน้าเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล)
 2. ท่านส่งข้อมูลของท่าน เพื่อการลงทะเบียนการรับประกันสินค้าที่ท่านซื้อจากบริษัท ไม่ว่าจะดำเนินการผ่านอีเมล์ หรือรูปแบบออนไลน์อื่นๆ
 3. ท่านลงทะเบียนความสนใจ และให้ความสนใจสมัครรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการ รวมถึง การสื่อสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ จากบริษัท (เช่น หนังสือพิมพ์ข่าว)
 4. ท่านเข้าร่วมการทำแบบสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น
 5. ท่านให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน และให้บริการของบริษัท (เช่น การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทหรือเป็นกระดาษแบบฟอร์ม) และ/หรือ
 6. ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท ด้วยเหตุผลอื่น

นอกเหนือจากการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น)แล้ว บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วน บุคคลของท่านจากบุคคลอื่น ที่ท่านอาจได้ติดต่อและให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่ บริษัท และ/หรืออาจเป็นข้อมูลที่เราได้รับมาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ถ้าท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของบุคคลอื่นแก่พวกเรา (เช่น พนักงานของท่าน) ด้วยการที่ท่านส่งข้อมูลดังกล่าว ให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่า ท่านได้ให้การรับประกันว่า บริษัทได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ บุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัทแล้ว

3.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของบริษัทฯ แก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปกติแล้วข้อมูลที่บริษัทฯ จัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทฯ และพันธมิตรคู่ค้าเท่านั้น เพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรือดำเนินการช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่านโดยวิธีใด ๆ 

     และใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของผู้ใช้บริการหรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และนำเสนอบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ส่ง, โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้รับข้อมูล ได้แก่กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจ องค์กรหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ทางบริษัทฯ เป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ด้วย

     ทางบริษัทฯ จะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น โดยผู้รับข้อมูลจะต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ภายหลังจากการ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะประกาศให้ท่านทราบ

     ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ ท่านมีสิทธิที่ในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเลือกว่า จะให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยหรือไม่ให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

     บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

4.วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้เมื่อท่านเข้าทำสัญญา หรือนิติกรรมต่าง ๆ กับทางบริษัทฯ การเข้าเยี่ยมชม หรือใช้บริการของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ท่านให้ข้อมูลและเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และท่าน โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทในเครือ หรือบริษัทพันธมิตร ทางธุรกิจและการค้า) ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทในการให้บริการ เช่น บริษัทเจ้าของซอฟต์แวร์หรือระบบ ฮาร์ดแวร์ ซึ่งมีความจำเป็นในการให้บริการลงทะเบียนการเป็นผู้ใช้บริการของท่าน ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้รับจ้างขนส่ง ผู้รับจ้างภายนอก เพื่อการให้บริการหลังการขาย เช่น การชำรุดบกพร่อง การฝึกอบรม เป็นต้น รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการประเมินการของระบบ เช่น Google Analytics โดยจะดำเนินการ เปิดเผยตามวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลที่ระบุไว้เท่านั้น และบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 2. ข้อมูลต่างๆ ในการให้บริการของบริษัท ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะได้รับการเก็บรักษาไว้ใน ระบบ Cloud (ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือต่างประเทศ) ทั้งนี้ในการใช้บริการดังกล่าว บริษัทรับประกันการ พิจารณาตั้งค่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เป็นระดับ พิเศษด้วยมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
 3. บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปกป้อง และต่อสู้สิทธิของบริษัทใดๆ ของบริษัท หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับ การใช้บริการของบริษัท โดยผู้ใช้บริการ ในลักษณะต่างๆ โดยบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็น ด้วยจุดประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น
 4. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำคำสั่งของหน่วย งานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ หน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นการ ปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการ เพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าว เท่านั้น
 5. หน่วยงานอื่นซี่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้
 6. เพื่อพิจารณาการรับประกันสินค้า การดำเนินการบำรุงรักษาตามคำขอรับบริการของท่าน ดำเนินการทำสัญญาบำรุงรักษาต่อสำหรับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัทฯ ให้แก่ท่าน และเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านที่ส่งผ่านแบบฟอร์มของบริษัทฯ ผ่านทางตัวแทนจำหน่าย, นายหน้า, คนกลาง, ศูนย์บริการลูกค้า, สำนักงานสาขา, เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ หรือช่องทางอื่น ๆ สำหรับการดำเนินการเช่น การให้ใบเสนอราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 7. เพื่อติดต่อกับท่าน เพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน และสำหรับการนำส่งเอกสารเพื่อการดำเนินการของผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือเพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน , เพื่อปรับเปลี่ยนการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน รวมถึงให้คำแนะนำ และข้อเสนอแก่ท่านเกี่ยวกับการสินค้า และ/หรือบริการของบริษัทฯ ที่ท่านอาจสนใจ 
 8. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภายในของกิจการท่านเช่น ข้อมูลสินค้า, ข้อมูลการขาย หรือข้อมูลทางบัญชีต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของท่าน
 9. เพื่อตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนของท่านเมื่อท่านเข้าสู่บัญชี บริษัทฯ ทางออนไลน์ หรือแอปพลิเคชัน หรือตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารทั้งหมดของบริษัทฯ กับท่านมีความถูกต้อง ปลอดภัยและเป็นความลับ
 10. เพื่อปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนบริการของบริษัทฯ, การดูแนวโน้มการใช้งานด้านบริการของบริษัทฯ, การดูประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัทฯ, การปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ, การขยายธุรกิจ และการทำธุรกรรมของบริษัทฯ , เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการทำวิจัยทางการตลาด เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ,เพื่อการส่งข้อมูลทางการตลาด (marketing information)   ให้กับท่านและการแจ้งให้ท่านทราบถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หรือข้อเสนอเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย (promotional offers)

บริษัทฯ อาจประมวลผลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน และการทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบ เพื่อจัดทำให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นตอบสนองอย่างเหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ เพื่อการประเมิน หรือดำเนินการ และการปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น หรือผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการของบริษัทฯ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การแนะนำผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง และการจัดโฆษณาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่น ๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย

5.สิทธิของเจ้าของข้อมูล
บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการ ที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทได้ ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

 1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็น ปัจจุบัน และถูกต้อง
 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถ อ่านหรือ ใช้งาน โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดัง กล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมด ความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
 5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือ เมื่อข้อมูล ดังกล่าวหมดความจำเป็น
 6. สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังบริษัท เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทได้ กำหนดไว้ บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของผู้ใช้บริการให้ทราบภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลตัวแทนลูกค้านิติบุคคล ของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก

     นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านหากบริษัทฯ เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือประเด็นอื่นใดที่มีความสำคัญต่อส่วนรวม และบริษัทฯ ยังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านหากบริษัทฯ เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือเพื่อคุ้มครองการปฏิบัติงานหรือผู้ใช้ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ บริษัทฯ อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวใด ๆ และทั้งหมดที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ท่านได้อ่าน, รับทราบ และเข้าใจแนวทางปฏิบัติของทางบริษัทฯ ข้างต้นโดยตลอดแล้ว 

ช่องทางการติดต่อ

สถานที่ติดต่อ: บริษัท เอ็มพลัส เทคโนโลยี จำกัด  สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 111/38 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ 19 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เบอร์โทรศัพท์ : +66 2101 6897-8 อีเมล: info@workplus.co.th

Scroll Up