Automotive Service ระบบงานศูนย์บริการรถยนต์ (AMS)

จากการพัฒนาระบบ ERP นำมาสู่ระบบบริหารงาน ศูนย์บริการรถยนต์ หรือ AMS ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อำนวยการทำงานของธุรกิจงานบริการ เช่น ศูนย์บริการรถยนต์ รวมถึงธุรกิจ Retail ที่มีการขายอะไหล่หรือสินค้ากลุ่ม accessories ต่างๆ ภายในศูนย์บริการ

ระบบงานศูนย์บริการรถยนต์ สามารถจัดเก็บข้อมูลเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับรถ ได้ ไม่เพียงแต่รถยนต์เท่านั้น รถจักรยานต์ ก็สามารถจัดเก็บได้เช่นกัน เช่น เลขที่ตัวถัง รหัสเครื่องยนต์ รหัสสี เลขที่หลังคา เป็นต้น รวมไปถึงอู่ให้บริการงานซ่อมรถทั่วไป ก็สามารถใช้งานระบบให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ได้เช่นกัน โดยทั่วไปแล้วระบบโปรแกรมเฉพาะในลักษณะนี้ ไม่ค่อยมีตัวเลือกมากนักในตลาด ลูกค้าควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่า เหมาะสมกับการนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจหรือไม่ ความแตกต่างของระบบ Automotive Service มักจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกับระบบ Preventive Mantainance ขอให้ลูกค้าทำความเข้าใจให้ดีเสียก่อนที่จะเลือกนำระบบไปใช้กัน

สำหรับ Automotive Service System ที่ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นมานั้น จะมีฟังก์ชั่นการทำงานหลักๆ ดังต่อไปนี้
• ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้าทราบก่อนนำรถเข้าซ่อมได้
• จัดเก็บข้อมูลสินค้า จัดการ Stock สินค้าอย่างเป็นระบบ เช็คจำนวนคงเหลือได้
• จัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการได้
• จัดเก็บข้อมูลทะเบียนรถที่ใช้บริการได้
• บันทึกรับรถเข้าซ่อม และออกเอกสารการเข้าซ่อมได้
• บันทึกใบเบิกอะไหล่ อ้างอิงตาม JOB และออกเอกสารเพื่อให้ช่างหยิบอะไหล่ได้
• บันทึกใบรับคืนอะไหล่ หากมีการเบิกใช้งานเกิน ระบบสามารถทำคืนอะไหล่กลับเข้า Stock ได้ และออกเอกสารใบรับคืนอะไหล่ได้
• บันทึกการขายอะไหล่ การบริการ และอุปกรณ์ประดับยนต์ ระบบสามารถออกเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินได้
• ระบบรายงาน สามารถทำการ Export เป็นนามสกุลไฟล์ต่างๆได้ เช่น PDF, Excel, CSV ฯลฯ มีรายงานต่างๆ เช่น
   – รายงานข้อมูลลูกค้า
   – รายงานทะเบียนรถยนต์ในการเข้าซ่อม
   – รายงานใบแจ้งซ่อมประจำวัน
   – รายงานสรุปรถแจ้งซ่อมประจำวัน
   – รายงานสรุปการเบิกอะไหล่
   – รายงานบิลขาย

Optional ภายใต้ระบบ AMS

Job Control (ระบบบริหารเวลาการทำงานช่าง)
เป็นระบบบริหารการจัดสรรการทำงานให้กับช่าง วัดประสิทธิภาพการทำงานของช่างได้ และใช้ในการประเมินเวลาการทำงานของแต่ละ Job เพื่อสำหรับแจ้งข้อมูลกับลูกค้า

Job Control Interface

JOB Control จะมีฟังก์ชั่นการทำงานหลักๆ ดังต่อไปนี้
• จัดเก็บข้อมูลของช่างซ่อมและพนักงานที่เกี่ยวข้องในส่วนงานซ่อมบำรุงได้
• บันทึกมอบหมายงานซ่อมให้ช่างแต่ละคนได้
• แสดงสถานะงานค้างซ่อมของช่างแต่ละคนได้ เพื่อช่วยให้ หัวหน้าช่างทราบงานของช่างแต่ละคน และแบ่งงานให้เหมาะสมในการมอบหมายงานใหม่
• แสดงจุดพักรถหรือจุดเก็บรถยนต์ที่เข้าซ่อมแต่ละคันได้ ว่าจัดเก็บไว้จุดใด
• ตรวจสอบติดตามสถานะงานซ่อม งานรอซ่อม อยู่อู่สี รออะไหล่ รอประกันอนุมัติ ได้
• มีตารางนัดหมายลูกค้า
• บันทึกการจองอะไหล่ให้ลูกค้าได้
• มีระบบรายงาน เช่น
  – รายงานสรุปชั่วโมงการทำงานช่าง
  – รายงานทำงานช่างตาม JOB
  – รายงานสรุปการซ่อม รายวัน รายเดือน ตามช่าง

และยังสามารถเพิ่มเติมระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย ระบบการ follow up เพื่อติดตามลูกค้าเมื่อรถครบกำหนดการตรวจเช็ค (OPTION)

อย่างไรก็ตาม ระบบการบริหารงานด้านธุรกิจบริการนั้น อาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละธุรกิจ สำหรับการให้บริการแต่ละประเภทนั้นต้องการการบันทึกข้อมูลที่ต่างกัน แต่โดยแนวทางของโปรแกรมแล้ว จะคล้ายกันที่ การควบคุมเวลาในการทำงาน การควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งระบบที่ดีจะมีความยืดหยุ่นมากพอที่จะปรับให้การทำงานสอดคล้องกับธุรกิจบริการที่ต่างประเภทได้ โดยไม่เสียโครงสร้างหลัก

สามารถสอบถามพูดคุยรายละเอียดของระบบโดยตรงได้ที่ โทร.08-3498-0589

administrator

Scroll Up