Sale System

ระบบงานขาย

งานขายถือเป็นส่วนงานสำคัญของทุกธุรกิจ เนื่องจากเป็นส่วนที่ทำรายได้เข้าบริษัท เมื่อกิจการมีการขยายตัวต่อเนื่อง ยิ่งมีความจำเป็น เพราะมีผลเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆ นอกจากทัศนคติที่ดีต่องานขายสินค้าและลูกค้า ที่พนักงานขายต้องมีแล้ว ระบบการทำงานที่ดีก็ถือเป็นอีกสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้การบริหารจัดการงานขาย เป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้น

ระบบ WorkPlus+ ให้ความสำคัญเรื่องการวางโครงสร้างรหัสข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ในระบบ โดยเริ่มจากระบบ Start system ซึ่งส่วนงานขายจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดแบ่งกลุ่ม / ประเภท ลูกค้า การสร้างทีมขาย เขตการขาย พนักงานขาย รวมไปถึงเป้าการขาย (Sale target)

สามารถกำหนดราคาสินค้าให้กับสินค้าแต่ละรายการได้ ถึง 8 ระดับ

กำหนดเป้าการขายของพนักงาน ยอดขาย ทีมขาย เขตการขาย มีรายงานสรุป เพื่อรองรับการบริหารงานด้านการขาย โดยการตั้งค่าจากระบบ Start System

การสร้างใบเสนอราคา (Quotation) สามารถทำผ่านระบบ และมีขั้นตอนการอนุมัติ กำหนดการยืนราคา เพื่อใช้อ้างอิงในการนำไปทำใบสั่งขายได้

มีระบบเอกสารเป็น Workflow การ ทำงาน ทำให้พนักงานทำงานอย่างเป็นระบบ

ระบบการทำใบสั่งขาย ผู้ใช้งานสามารถทราบได้ว่าสินค้ามีเพียงพอที่จะขายหรือไม่ โดยระบบสามารถคำนวณให้แบบอัตโนมัติ

รองรับการทำงานกรณีที่มี Blanket Sales Order

การควบคุมวงเงินการค้าให้กับลูกค้า สามารถระบุได้เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการขายเกินวงเงิน หรือหากกรณีมีการขายเกินวงเงิน ระบบมีขั้นตอนการ Lock และปลด Lock เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ

การทำงานค่อนข้างรวดเร็ว เนื่องจากโปรแกรม มีระบบ Template เอกสาร สามารถ Copy รายการจากเอกสารมาได้ เช่น รายการสินค้าที่อนุมัติจากใบเสนอราคา เมื่ออ้างอิงมาทำใบสั่งขาย ผู้ใช้สามารถ Copy รายการที่จะทำการขายมาจากใบเสนอราคาได้ทันที

รองรับการออกใบกำกับภาษี ตามแบบฟอร์มของแต่ละบริษัท ทำรายการตัด Stock ทันที และลงบันทึกภาษีขายให้อัตโนมัติ

ระบบเชื่อมโยงไปจนถึงระบบงานด้านลูกหนี้ เช่น การลดหนี้ ลดราคา ลดหนี้คืนสินค้า หรือ การเพิ่มหนี้ขาย การจากขนส่ง เป็นต้น

มีระบบช่วยคำนวณ / วิเคราะห์ รายการสินค้าค้างส่ง เพื่อป้องกันโอกาสสูญเสียรายได้ ทำให้บริหารจัดการสินค้าเพื่อที่จะขายให้สอดคล้องกับความต้องการขาย รวมถึงจัดการเรื่องกำหนดส่ง การเลื่อนกำหนด เหตุผลที่ขอเลื่อน เป็นต้น

หน้าจอแสดงรายการสินค้าค้างส่ง

สามารถเรียกดูใบสั่งขายสินค้าที่อนุมัติและรออนุมัติได้หรือใบสั่งขายสินค้าที่มีการทำรายการใบกำกับภาษีแล้วหรือไม่ เป็นเลขที่ใด

มีระบบรายงานรองรับหลายมุมมอง ซึ่งสามารถทำการ Export เป็นนามสกุลไฟล์ต่างๆได้ เช่น PDF, Excel, CSV เป็นต้น

Optional : Sale System

การทำใบส่งสินค้า

ระบบจอง LOT สินค้าจากใบสั่งขาย

ระบบบริหารการจัดส่ง Transportation

ระบบ Invoice Tracking

ระบบ Sale Interface (Customized)

Scroll Up