Asset Management

 

ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร   

ระบบสินทรัพย์ถาวร ของ WorkPlus+ นั้น ได้มีการอัพเดทให้ทันสมัยรองรับกับข้อกำหนดใหม่ของกรมสรรพากร สามารถตอบทุกความต้องการพร้อมระบบตรวจนับ ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงทำงานร่วมกับ Barcode ได้เป็นอย่างดี   ระบบทำงานเชื่อมโยงกับระบบบัญชีแยกประเภท และมีการคำนวณค่าเสื่อมแบบอัตโนมัติ

ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลโดยละเอียด ดังนี้

 • บันทึกข้อมูลทรัพย์สิน ชื่อทรัพย์สิน, ยี่ห้อ, รุ่น, Serial No
 • สามารถสร้างหน่วยงานที่เก็บ
 • สถานที่เก็บปัจจุบัน
 • เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษา
 • วันที่ได้มาของเครื่องจักร ทรัพย์สิน และมูลค่า
 • ชื่อผู้จําหน่าย, สินค้ามีรับประกันหรือไม่, วันที่สิ้นสุดการรับประกัน
 • สถานะของเครื่องจักร ทรัพย์สิน 3 สถานะ ใช้งานได้ปกติ , ระหว่างซ่อม , รอขาย 
 • สามารถเก็บรายละเอียดทรัพย์สินย่อยได้
 • สามารถจัดเก็บรายละเอียดส่วนประกอบเพิ่มเติมได้
 • สามารถเก็บข้อมูลรูปภาพ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น Specification ที่เป็น PDF file, Video clip, Drawing จาก Auto Cad หรือเอกสารในรูปแบบ อีเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ไม่จํากัด
 • มีระบบค้นหาข้อมูลทรัพย์สิน
 • สามารถทําการ copy ข้อมูลทรัพย์สินได้
 • สามารถทําการพิมพ์รหัส Bar Code ได้

 

Optional : Asset Management

ระบบใบแจ้งซ่อม สามารถเก็บรายและกำหนดรายละเอียดของทรัพย์สินได้ เชื่อมโยงทั้งประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยละเอียด รวมทั้งสามารถอัพโหลดเอกสารประกอบ รูปภาพ หรือวีดีโอได้ มีการออกใบแจ้งซ่อมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถออกใบสั่งซ่อมและควบคุมการซ่อม เช่น สถานะ ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น

Scroll Up