Asset Management System

สามารถเก็บรายและกำหนดรายละเอียดของทรัพย์สินได้ รวมทั้งประวัติการซ่อม แซมและบำรุงรักษาโดยละเอียด รวมทั้งสามารถอัพโหลดเอกสารประกอบ รูปภาพ หรือวีดีโอได้ สามารถทำสำเนาทรัพย์สินได้ หากมีมากกว่า 1 รายการ มีการออกใบแจ้งซ่อมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทาง E-Mail สามารถออกใบสั่งซ่อมและควบคุมการซ่อม เช่น สถานะ ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น

Scroll Up