Internship ฝึกงานกับเรา

ตามที่ทางบริษัท เอ็มพลัสฯ ได้เปิดรับนิสิต/นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมฝึกงาน กับทางบริษัท เป็นประจำทุกปี โดยนิสิต-นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อนร่วมมงานได้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับนิสิต-นักศึกษาไว้ ดังนี้

 

การพิจารณารับนิสิต – นักศึกษาเข้าฝึกงาน
 • เปิดรับสมัคร ตลอดปีการศึกษา ทั้งระยะสั้นและสหกิจ
 • จะรับนิสิต-นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าฝึกงาน สถาบันละไม่เกิน 4 คน (ขึ้นอยู่กับจำนวนนิสิต-นักศึกษา ที่สมัคร ณ ช่วงเวลานั้น)
 • บริษัทฯ ไม่มีการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ แต่พิจารณาจากผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาของนิสิต-นักศึกษา (ไม่ต่ำกว่า 2.5)

คุณสมบัตินิสิต-นักศึกษาที่จะสมัครฝึกงาน
 • จะรับนิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือ 4 และการฝึกงานดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่า จะต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรภาคบังคับของสถาบันการศึกษาและมีผลต่อการจบของนักศึกษาเท่านั้น
 • มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
 • ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์ Network, ด้านการตลาด หรือบริหารธุรกิจหรือหากมีความสนใจในสายงาน IT แต่สาขาไม่ตรงก็สามารถเข้ามาฝึกปฏิบัติ
 • สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดซึ่งบริษัทฯ กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยได้
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้

วิธีการรับสมัครนิสิต-นักศึกษาฝึกงาน

ทางบริษัทฯ เปิดรับตลอดปีการศึกษา ดังนั้น นิสิต-นักศึกษาที่จะสมัครขอเข้ารับการฝึกจะต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนซึ่งสามารถ >>download ใบสมัครได้ที่นี่<< โดยกรอกรายละเอียดด้วยลายมือของตนเองตัวบรรจงให้ครบถ้วน

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครฝึกงานประกอบไปด้วย
 • 1. หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาของสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่
  (ไม่ต้องใช้หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงานซึ่งออกโดยสถานศึกษา)
 • 2. ประวัติส่วนตัว (Resume)ที่ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ และที่อยู่และแนบรูปถ่ายด้วย
 • 3. ใบแสดงผลการเรียน(Transcript) ที่มีผลการเรียนล่าสุด(เท่าที่สถาบันนั้นๆออกให้)

ส่งเอกสารมายังอีเมล์ info@workplus.co.th ใช้ชื่อ Subject ของอีเมล์ว่า ApplyIntern_Name Surname
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามาถส่งอีเมล์ได้ที่ info@workplus.co.th

แจ้งประกาศผลการคัดเลือกและผลการตอบรับทางอีเมล์ คลิกที่นี่

Scroll Up