Optional Module

  1. ระบบงานเสริมเพื่อประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมยิ่งขึ้น นอกจาก WorkPlus+ ERP จะมีระบบงานหลักๆ ที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างครบวงจรแล้วนั้น เรายังมีระบบงานเสริม (Options) ที่จะช่วยให้การทำงานของระบบงานหลักเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เงื่อนไขของระบบงานเสริมทุกระบบของ WorkPlus+ คือลูกค้าใช้โปรแกรมเดี่ยวไม่ได้ ต้องทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบงานหลักเท่านั้น และทุกระบบเสริมจะต้องมีการ Custom ตามแต่ละธุรกิจ โดยเฉลี่ยประมาณ 60% และ 40% คือโครงสร้างหลักที่ระบบมีรองรับไว้แล้วโดยรายละเอียดระบบงานเสริมดังกล่าว มีดังนี้

 • Transportation System (ระบบการจัดการด้านการขนส่ง)
 • E-catalog System (ระบบงานพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์)
 • Webboard (ระบบกระดานข่าวสาร)
 • E-mail / Internal (ระบบไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์  WorkPlus+ Express)
 • Quality Control System (ระบบควบคุมคุณภาพสินค้า)
 • Shop Floor Control (ระบบติดตามสถานะงานผลิต)
 • Location Managment (ระบบการจัดการพื้นที่จัดเก็บสินค้า)
 • Customer Service System (ระบบงานบริการลูกค้า)
 • Preventive Maintenance System (ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง)
 • Payroll (ระบบจัดการเงินเดือน)
 
Transportation System (ระบบการจัดการด้านการขนส่ง)

หลังจากที่ทางบริษัทได้ทำการจัดทำ Invoice เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขบวนการทำงานในบริษัทยังไม่จบทันที จะมีขบวนที่เกี่ยวข้องอีกอย่างคือการจัดส่งสินค้า ซึ่งปัญหาที่พบในการจัดส่งคือ  การจัดสินค้าขึ้นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ มีน้ำหนักบรรทุกไม่ให้เกิน, รถวิ่งในเส้นทางเดียวกัน ระบบการจัดส่งสินค้าใน Workplus+ จะเป็นเรื่องของการจัดสินค้า กำหนดเส้นทางการกระจายสินค้าไปยังลูกค้า การติดตามสถานะของการจัดส่ง, การนำสินค้าไปยังผู้ให้บริการส่งสินค้าอีกทอด เช่น ไปรษณีย์, DSL, EMS เป็นต้น เพื่อให้ทางบริษัทสามารถตอบลูกค้าได้ว่า สินค้าที่ลูกค้าสั่งมานั้นจะส่งถึงลูกค้าเมื่อใด , ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น, พนักงานจัดส่ง

 • สร้างข้อมูลของรถขนส่ง เช่น ประเภท, ทะเบียนรถ, น้ำหนักบรรทุก
 • สร้างเส้นทางขนส่ง (Routing) เช่น ส่งสายเหนือ, ส่งสายใต้ เป็นต้น
 • ข้อมูลสถานที่ส่งสินค้า เช่น สถานีขนส่ง, ตามที่อยู่ของลูกค้า
 • สร้างใบจัดส่งสินค้า เป็นการดึงใบกำกับภาษีเพื่อเตรียมขึ้นรถขนส่ง, คำนวณน้ำหนักสินค้าไม่ให้เกินน้ำหนักบรรทุก
 • ตารางการจัดส่งในแต่ละวัน
 • รายงานสรุปการจัดส่งสินค้า ตามพนักงานขับรถ
 • รายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
 
E-catalog System (ระบบงานพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์)
เป็นระบบช่วยบริหารงานขายเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าให้มากขึ้น โดยลูกค้าสามารถเข้ามาดูรายละเอียดสินค้าในส่วนนี้ได้ เช่น
จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ ราคาขาย เป็นต้น และทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ e-Catalog ระบบจะทำการนำข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวส่งผ่านทาง E-Mail ให้กับพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทันที ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของธุรกิจ หรือความจำเป็นขององค์กรด้วยว่า ควรใช้ระบบ E-Catalog หรือไม่
โดยทีมงานจะเป็นผู้วิเคราะห์และนำเสนอในเบื้องต้นให้ลูกค้าพิจารณา
 
Webboard (ระบบกระดานข่าวสาร)
เป็นระบบกระดานข่าวสารที่ถูกฝังในในโปรแกรม WorkPlus+ ERP โดยสามารถจัดการกระดานข่าวได้โดยผ่านระบบการจัดการ (System Management) ซึ่งลูกค้าที่ใช้บริการ Solutions ของ WorkPlus+ ERP สามารถใช้ระบบงานนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย License ใดๆ ผู้ใช้งานจะสามารถเห็นข่าวสารต่างๆ ได้จากหน้า Log In ทำให้การประสานงานภายในองค์กร เกิดความรวดเร็วและเป็นหนึ่งเดียว มากยิ่งขึ้น
 
E-mail / Internal (ระบบไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์  WorkPlus+ Express)
เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยลดปัญหาการสื่อสารภายในบริษัท ที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำและการช่วยลดการใช้กระดาษ (paperless)
ลูกค้าสามารถรับ-ส่ง จดหมาย แทรกไฟล์ข้อมูล รายงานความคืบหน้าของการผลิต หรือแม้แต่การแจ้งปริมาณสินค้า Minimum Stock เป็นต้น โดยระบบมีฟังก์ชั่นด้านการ อนุมัติ / ไม่อนุมัติ
ผ่านหน้าอีเมล์ได้เลยทันที กรณี การขอสั่งซื้อ (PR / PO) เป็นต้น (*เป็น Internal e-mail เท่านั้น)
 
Quality Control System (ระบบควบคุมคุณภาพสินค้า)
ระบบออกแบบมาเพื่อสนับสนุนระบบ ISO 9000 โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดนโนบายคุณภาพ, การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน,
ขั้นตอน และการติดตามงานระบบมีการสร้างคู่มือคุณภาพสำหรับการทำงานในแต่ละประเภท เพื่อให้ควบคุมการทำงานต่างๆในหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งยังสร้างเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเช่น
รูปภาพ, Video Clip, หรือ Attached File ประเภทต่างๆได้ มีระบบการจัดเก็บคู่มือมาตราฐานการตรวจสอบ (Inspection Manual and Rule) สามารถเลือกระบบ Acceptable Quality Level (AQL)
ตามที่ต้องการใด้ มีระบบบันทึกคุณภาพ และเชื่อมโยงระบบกับข้อมูลสินค้า มีรายงานผลการตรวจสอบ ทั้งแบบสรุปและแบบละเอียด

 • การสร้างคูมือคุณภาพสินค้า (Quality Manual)
 • บันทึกคุณภาพสินค้า
 • บันทึกโอนสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบไปยังคลังสำเร็จรูป
 • รายงานการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบการรับประกันสินค้า* (Warranty System : Optional)
 
Shop Floor Control (ระบบติดตามสถานะงานผลิต)

โปรแกรม Shop floor Control นั้นถือเป็นระบบเสริมของงานผลิต ลูกค้าจะสามารถใช้ระบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้ Module Production Management และสามารถบันทึกข้อมูลเข้าระบบระบบงานหลักได่อย่างละเอียด จึงจะทำให้สามารถติดตามสถานะของงานได้ ซึ่งประโยชน์ของระบบนี้จะช่วยให้ทราบถึงปัญหาของงานผลิตได้ว่าเกิดข้อผิดพลาดที่สถานีผลิตใด โดยเงื่อนไขของระบบคือ จะต้องสามารถบันทึกข้อมูลเข้าระบบอย่างทันท่วงที และเป็นจริง รวมถึงข้อมูลพื้นฐานที่ควรมีความครบถ้วนสมบูรณ์เช่น สถานีผลิต รายการประกอบ พนักงาน เป็นต้น

 
Customer Service System (ระบบงานบริการลูกค้า)

โปรแกรมการบริหารงานด้านการจัดการลูกค้า หรือ Customer Service System เป็นระบบที่ถูกออกแบบไว้สำหรับรองรับการทำงานด้านงานบริการ ในลักษณะงานบริการหลังการขาย เช่น โรงงานผลิตสินค้า มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า และมีระบบการรับประกันคุณภาพ เมื่อมีการแจ้งเคลม หรือแจ้งขอให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่นำส่งให้แก่ลูกค้าไปนั้น สามารถออกเอกสารรับแจ้ง และดำเนินการตามกระบวนการบริการต่อไปได้ เช่น ออกใบรับแจ้งโดยอ้างอิงเลขที่รับประกัน,มอบหมายช่างผู้รับผิดชอบ,ขอเบิกอะไหล่ โดยระบบเชื่อมโยงกับงานคลังสินค้า และสามารถนำไปสรุปค่าใช้จ่าย ค่าแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับงานบริการนั้นๆ โดยข้อมูลทีบันทึกจะมีความสัมพันธ์กับระบบบัญชี ในด้านต้นทุนการดำเนินการ

 
Preventive Maintenance System (ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง)

โปรแกรมการบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ซึ่งสามารถกำหนดประเภทการซ่อมตามลักษณะการทำงาน เช่น การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักร (Corrective Maintenance) , งานซ่อมบำรุง (Preventive Maintanace) , งานทดสอบ Testing หรืองานสร้างใหม่ New Matchine เป็นต้น ทั้งยังสามารถสร้างหน่วยงานซ่อมได้ไม่จำกัด การกำหนดขั้นตอนการตรวจเช็คเครื่องจักร วิธีการทำงาน จุดตรวจสอบ การบันทึกการแจ้งซ่อมและรับรู้ได้อัตโนมัติผ่านทาง Email แผนงานซ่อมสามารถพิมพ์รายงาน และผลการตรวจสอบ สามารถแนบไฟล์เข้าระบบได้

 
Payroll (ระบบจัดการเงินเดือน)

โปรแกรม WorkPlus+ Payroll เป็นส่วนหนึ่งในระบบโปรแกรม WorkPlus+ ซึ่งใช้สำหรับการคำนวณเงินเดือนค่าแแรง, งานบุคคล และเอกสารต่างๆ ที่ต้องนำส่งราชการ อาทิเช่น พิมพ์หนังสือรับรองฯ, ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด.91 และแบบฟอร์มประกันสังคม ทุกฟอร์ม พร้อมส่งได้ทันที

ลงทะเบียนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Workplus+ Cloud  Register ฟรี

Scroll Up