Sale System

ระบบขาย

เป็นระบบจัดการเกี่ยวกับการขาย ได้แก่ การทำใบเสนอราคา, การทำใบสั่งขาย, การทำใบกำกับภาษี, ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ มีการตรวจสอบการอนุมัติการขาย การควบคุมวงเงินเครดิต, การตรวจสอบรายการสินค้าค้างส่ง Back Order

● การทำใบเสนอราคา และอนุมัติใบเสนอราคา
● การจัดทำใบสั่งขาย และอนุมัติการสั่งขาย
● การจัดทำใบกำกับภาษี โดยดึงรายการจากใบสั่งขาย
● การจัดทำใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้
● ลงรายภาษีขาย, ตัดสต๊อกสินค้า, และตั้งลูกหนี้ให้อัตโนมัติ
● การทำงานในหน้าจอเดียว เมื่อบันทึกการขาย โปรแกรมจะส่งข้อมูลไปยังระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดยอดสินค้าให้ในระบบ Stock, รายงานภาษีขายในระบบ VAT, บัญชีแยกประเภทในระบบ GL และบัญชีลูกหนี้ในระบบ AR
● มีระบบ E-mail แจ้งผู้อนุมัติให้ทราบ
● มีการป้องกันการขายเกินวงเงิน, ราคาสินค้าต่ำกว่าทุน, ตรวจสอบราคาขายย้อนหลังของลูกค้าแต่ละราย
● รายงานสินค้าค้างส่ง
● รายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
● รายงานภาษีขาย
● รายงานวิเคราะห์การขายในมุมมองต่างๆ เช่น ขายยอดตามลูกค้า, ยอดขายตามสินค้า, ยอดขายตามพนักงานขาย, กำไรตามลูกค้า, กำไรตามสินค้า, กำไรต่อพนักขาย เป็นต้น

Scroll Up