Purchase System

ระบบซื้อ

● สามารถจะเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชี Accounting Software, ระบบบริหารเจ้าหนี้
ให้โดยอัตโนมัติ
● มีระบบขอซื้อ (Purchase Request) ระบบสั่งซื้อ (Purchase Order)
● มีระบบอนุมัติการขอ / สั่งซื้อเพื่อแสดงสถานะว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น รออนุมัติ, อนุมัติ,
ไม่อนุมัติ หรือยกเลิก พร้อมทั้งแจ้งเตือนไปยังผู้ขอ / สั่งซื้อและผู้อนุมัติ ผ่านทางระบบ E-Mail
● สามารถแยกผังบัญชีตามผู้ขายแต่ละรายได้
● สามารถแยกผังบัญชีตามรหัสสินค้าแต่ละรายการได้
● ในระบบขอซื้อ PR สามารถค้นหาว่าสินค้าดังกล่าวเคยซื้อจากที่ใด, ราคาซื้อล่าสุดเท่าไร
ให้โดยอัตโนมัติ
● สามารถเตือนกรณีทีซื้อเกินวงเงินที่กำหนด
● สามารถเก็บข้อมูลผู้ขายต่างๆ ได้ เช่น รหัสผู้ขาย, ชื่อ, ที่อยู่, วงเงินเคดิต,
จำนวนวันที่ให้เคดิต
● สามารถเตือนกรณีทีซื้อเกินวงเงินที่กำหนด
● มีระบบการลดหนี้และเพิ่มหนี้ จากการซื้อได้
● มีรายงานการจัดอันดับการซื้อในแต่ละเดือน
● มีรายงานสินค้าค้างรับแยกตามหน่วยงาน และ ผู้ขาย

Scroll Up