General Ledger

General Ledger


เป็นระบบบันทึกบัญชีแยกประเภท สำหรับการบันทึกหรือแก้ไขบัญชีที่ได้จากระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

● สามารถเริ่มการใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องบันทึกยอดยกมา
● สามารถบันทึกบัญชีแบบ Compound Entry (เดบิตและเครดิตกี่รายการก็ได้)
● ใน 1 Voucher สามารถบันทึกเช็ครับ-เช็คจ่ายได้ไม่จำกัด
● สามารถบันทึก VAT ซื้อหรือขาย ขณะบันทึก voucher ได้
● มีเมนูสำหรับการบันทึกบัญชีแบบเร็ว
● สามารถสร้างรูปแบบการบันทึกบัญชีที่เรียกใช้บ่อยได้เองตามต้องการ (สร้าง Template)
● ผังบัญชี Standard ของโปรแกรมที่สามารถปรับแต่งให้ตรงกับระบบงานของผู้ใช้
หรือจะสร้างผังบัญชีได้เองตามต้องการ
● บันทึกและแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา (ก่อน Post)
● สามารถกำหนดการ Running เลขที่เอกสารอัตโนมัติโดยแยกตามสมุดรายวัน
● สามารถแยกแผนก , สาขา, โครงการ (Job)
● สามารถเรียกดูงบแบบแยกหรือรวม แผนก , สาขา, โครงการก็ได้
● มีงบกำไรขาดทุนแบบเปรียบเทียบรายเดือน , รายไตรมาส , รายปี
● สามารถเรียกดูรายงานทางการเงินได้แม้ยังไม่ได้ปิดงวดบัญชี เช่น งบกำไรขาดทุน,
งบดุล เป็นต้น
Scroll Up