Account Payable System

ระบบบัญชีลูกหนี้

เป็นระบบบริหารเจ้าหนี้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตั้งยอดเจ้าหนี้ยกมา, เช็คจ่ายยกมา, จ่ายเงินชำระหนี้, การจ่ายเงินกรณีอื่นๆ,
การจ่ายเงินมัดจำ, ซึ่งสามารถชำระหนี้เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ, การชำระหนี้โดยเป็นเงินสด, เช็ค, เงินโอน หรือ หักจากเงินมัดจำได้,
ซึ่งระบบสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชี, ระบเช็คและเงินสด ให้โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดการทำงาน และสามารถตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ให้ด้วย
นอกจากนี้ระบบยังมีสามารถอีกหลายๆ ประการ อาทิเช่น

 
● สามารถจ่ายชำระหนี้และกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ในบิลเดียวกัน
● สามารถบันทึกยอดยกมาของเจ้าหนี้รายตัวได้
● รองรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ( Multicurrency) ทั้งระบบคือ
การบันทึกเจ้าหนี้ยกมา, ตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ, Pre-Payments และจ่ายชำระหนี้
● เมื่อกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน ระบบจะคำนวณแปลงค่าเป็นเงินบาท
ให้โดยอัติโนมัติ
● รองรับการจ่ายชำระหนี้แบบบางส่วน(Partial)หรือการจ่ายชำระเกินได้
● สามารถกำหนดช่วงการวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ได้
● สามารถดูกำหนดวันรับวางบิล, วันนัดจ่ายชำระจากใบรับ-วางบิล,
กำหนดวันจ่ายเงินจากปฏิทิน ซึ่งสามารถ Drill Down ไปดูข้อมูลต้นขั้วได้
● การแสดงรายงานต่างๆ เกี่ยวกับเจ้าหนี้
● มีรายงานใบกำกับภาษี / ใบส่งของค้างชำระ โดยสามารถเรียกดูแยกตามเจ้าหนี้,
วันที่ครบกำหนดจ่ายชำระ, วันที่เกินกำหนดจ่ายชำระ
● โปรแกรมมีระบบรองรับการเรียกดูรายงานของส่วนงานต่างๆ สำหรับเรียกดูรายงาน
ระบบงานเจ้าหนี้ใช้งานง่ายและมีรายงานที่เป็นมาตรฐานถูกต้องตามหลักกรมสรรพากร

Scroll Up