แจ้ง Update Patch และบำรุงรักษาระบบ

ทางบริษัท เอ็มพลัส เทคโนโลยี จำกัด มีการปรับปรุงระบบ และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานเพิ่มเติมให้กับ WorkPlus+ อยู่เสมอ ซึ่งอาจมีรอบการ Maintenance ระบบเป็นช่วงเวลา กรณีนี้อาจทำให้ส่งผลไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ชั่วคราว โดยทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

Date : 4 Jul 2022

Sale : ระบบขาย

เพิ่มข้อความแสดงราคาขาย
– ใบเสนอราคา จะมีแสดงข้อความว่าดึงราคา Last sale Price หรือ STD Price
– บิลขาย จะมีแสดงข้อความว่าดึงราคา Last sale Price หรือ STD Price

Date : 20 Jun 2022

Sale : ระบบขาย

 • เพิ่มฟังก์ชั่น เช็คการขายต่ำกว่าทุน ที่โปรแกรมบิลขายหากผู้ใช้งานมีการบันทึกรายการสินค้าขายต่ำกว่าราคาซื้อ จะมีการแจ้งเตือนข้อความให้ผู้บันทึกขายทราบ เพื่อพิจารณาในการขาย โดยยังสามารถทำการบันทึกรายการขายนั้นตามได้ปกติ

Automotive Service

 • เพิ่มฟังก์ชั่นเสริม ในโปรแกรมใบแจ้งซ่อมให้สามารถอ้างอิงใบเสนอราคาได้

Date : 11 Fed 2022

Start System

 • เพิ่มฟังก์ชั่นเปลี่ยนพนักงานขาย
  ใช้ปรับปรุงข้อมูลกรณีพนักงานขายท่านเก่าลาออก และต้องการให้พนักงานขายท่านใหม่ดูแลลูกค้าทั้งหมดแทน โดยระบบจะทำการปรับข้อมูลพนักงานขายที่ผูกกับทุกรหัสลูกค้าให้อัตโนมัติ เมื่อกำหนดค่าใหม่ โดยต้องทำการกำหนดสิทธิ์อีกครั้ง

Date : 22 Dec 2021

Location Management

 • โปรแกรม สินค้ารอหยิบ Update เพิ่มเติมในกรณี ต้องการหยิบสินค้าพร้อมกันหลายเอกสาร ซึ่งจะสามารถเลือกเอกสารที่จะหยิบมากกว่า 1 เอกสาร แต่ ไม่เกิน 4 เอกสาร เพื่อให้ผู้หยิบสินค้า ในโกดังทำงานง่ายและสะดวกขึ้นในการเดินหยิบสินค้าจะรวมสินค้ารหัสเดียวกันไว้ให้ ในรายการ

Date : 10 Nov 2021

Sale : ระบบขาย

 • ปรับปรุงการดึงข้อมูล Fax จากการ Reset ค่าที่ปุ่ม More เพื่อแสดงที่ฟอร์มบิลขาย

Date : 9 Nov 2021

Inventory : ระบบงานคลัง

 • ปรับปรุงโปรแกรม คำนวณ Stock FIFO R2 เพิ่มประสิทธิภาพการ Matching รายการสินค้ารับเข้า-จ่ายออก กรณีที่ในรอบบัญชีมีจำนวนสินค้าคงเหลือ = 0 ระบบจะ Reset มูลค่าคงเหลือเป็น 0

Date : 19 Aug 2021

Sale : ระบบขาย

 • เพิ่มรายงานพยากรณ์ยอดขาย (Sales forecast)

Date : 25 July 2021

Inventory : ระบบงานคลัง

 • เพิ่มการคำนวณการตัด Lot สินค้า หากมีการโอนหรือเบิกสินค้าชนิดที่เป็นสินค้าคุม Lot ระบบจะคำนวณ Lot ตัวสุดท้ายให้อัตโนมัติ

Date : 17 Nov 2020

Purchase : ระบบซื้อ

 • เพิ่มฟังก์ชั่นการอนุมัติใบสั่งซื้อ (PO) เพิ่ม Tab โปรแกรม 2 ส่วน คือ 1.ตรวจสอบราคา และ 2.หมายเหตุ

Sale : ระบบขาย

 • เพิ่มฟังก์ชั่นการอนุมัติใบสั่งขาย (SO) เพิ่ม Tab โปรแกรม 2 ส่วน คือ 1.ตรวจสอบราคา และ 2.หมายเหตุ

Date : 15 Nov 2020

AP : งานลูกหนี้

 • เพิ่มส่วน Dropdown List ระบุรับ-จ่ายชำระหนี้ ตามหน่วยงาน

Date : 10 Nov 2020

System Update – เพิ่มระบบล็อกงวด ที่หน้าโปรแกรมบันทึกบัญชี ของเอกสารที่ลงบัญชีอัตโนมัติ

System Update – เพิ่มฟังก์ชั่นในการเลื่อนกำหนดส่งเป็นปุ่มบันทึกกำหนด 1 วัน, 3 วัน , 7 วัน, 14 วัน, 28 วัน

Date : 3 Nov 2020

System Update – เพิ่ม Log การอนุมัติใบสั่งขายเกินวงเงิน

Date : 19 Nov 2019

System Update – เพิ่มระบบลืมรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งาน

Date : 29 Oct 2019

AP : งานเจ้าหนี้

 • ปรับปรุงการจ่ายเงินมัดจำ DPX ที่มีเศษสตางค์เกิดขึ้น ในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) ให้สามารถแก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่มได้
  ตย. เช่น จ่ายมัดจำ 91121.50 ระบบคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็น 6378.51 สามารถแก้ไข เป็น 6378.50 ได้ = มูลค่ารวมเงินเป็น 97500.00
 • ของเดิมต้องเลือกเล่มสมุดใหม่ทุกครั้ง ปรับปรุงใหม่ให้จำค่าเล่มสมุดล่าสุดที่เคยบันทึก และผู้ใช้งานสามารถเลือกเล่มใหม่ได้ มีหน้าโปรแกรมที่ทำการปรับปรุง ดังต่อไปนี้
  – ใบจ่ายเงิน (PV)
  – ใบจ่ายเงินมัดจำ (DPX)
  – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (PVO)

AP : งานลูกหนี้

 • ปรับปรุงการจ่ายเงินมัดจำ DP ที่มีเศษสตางค์เกิดขึ้น ในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) ให้สามารถแก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่มได้
  ตย. เช่น จ่ายมัดจำ 91121.50 ระบบคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็น 6378.51 สามารถแก้ไข เป็น 6378.50 ได้ = มูลค่ารวมเงินเป็น 97500.00
 • ของเดิมต้องเลือกเล่มสมุดใหม่ทุกครั้ง ปรับปรุงใหม่ให้จำค่าเล่มสมุดล่าสุดที่เคยบันทึก และผู้ใช้งานสามารถเลือกเล่มใหม่ได้ มีหน้าโปรแกรมที่ทำการปรับปรุง ดังต่อไปนี้
  – ใบจ่ายเงิน (PV)
  – ใบจ่ายเงินมัดจำ (DPX)
  – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (PVO)

GL : บัญชีแยกประเภท

 • ของเดิมต้องเลือกเล่มสมุดใหม่ทุกครั้ง ปรับปรุงใหม่ให้จำค่าเล่มสมุดล่าสุดที่เคยบันทึกและผู้ใช้งานสามารถเลือกเล่มใหม่ได้มีหน้าโปรแกรมที่ทำการปรับปรุง
  ดังต่อไปนี้
  – บันทึกบัญชี (JV)

Date : 17 Oct 2019

Sale System – ปรับปรุงการคำนวณรายการสินค้าค้างส่ง และการอนุมัติการขายเกินวงเงิน

 • S1.1 Sale Order Outstanding
 • S1.2 Sale Approve Over Credit Limited
Scroll Up